STE(A)M – концепция и приложение в образованието

От 7 до 9 май 2021г.  двадесет и пет  педагози от училището взеха участие в обучение по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти „, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, което се проведе в комплекс „Мурите“- Разлог. Обучаваща организация бе Бургаски свободен университет.
В програмата бяха включени STE(A)M подходи в образованието – идеи, методи, практики, перспективи; училищна STE(A)M среда –цели и възможности. Участващите в обучението педагози споделиха и примери на STE(A)M обучение и работейки по групи, изготвиха образователни продукти за отделните културно-образователни области.
Квалификацията по тази тема бе важен елемент за успешното реализиране на модерно обучение в STEM центъра, който ще функционира от началото на предстоящата учебна 2021-2022г. в СУ “Христо Ботев“.

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.