Проект „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“

Средно училище „Христо Ботев“ Козлодуй обучи своите първокласници за работа в електронна среда

В училището и през настоящата  учебна 2022-2023г стартираха   дейности по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“,финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, който е с продължителност 35 месеца.

Цел на проекта с бенефициент МОН е да не се прекъсва образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да  се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Дейностите ,в които се включи училището са:

Дейност 2:Обучение на ученици за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда

Дейност 3:Усъвършенстване на уменията на педагогическите специалисти за работа в електронна среда

 За малките ученици – 56 първокласници  се проведе  обучение за придобиване на умения за работа в електронна среда Teams ,за да бъдат  подпомогнати те  при обучение в образователна платформа и при търсене на електронно учебно съдържание

            Обучение за работа с електронната платформа Teams се проведе и за 9 новоназначени педагози.

            Обучители на групите бяха учителите по информационни технологии в училището.

Стратегическата цел –създаване и поддържане на позитивна учебна среда се реализира.