КПРПС

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“,

Стремеж и мотивация за професионално развитие на педагогическите специалисти от Средно училище “Христо Ботев“ Козлодуй чрез участие в обучение по проект КПРПС

Обучение на тема: Дистанционни форми на обучение, LMS системи за управление на учебното съдържание и тестване-дейност 1, кампания януари –август 2019г

В изпълнение  на Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 1, двадесет и трима педагози от Средно училище“Христо Ботев“ град Козлодуй взеха участие в обучение на тема: Дистанционни форми на обучение, LMS системи за управление на учебното съдържание и тестване, с продължителност – 32 /тридесет и два/ акад. часа, брой квалификационни кредити – 2 /два/ .

          Обучението се проведе за период от 21.06.2019г до 23.06.2019г  в  хотел „Севастократор“с. Арбанаси, обл. Велико Търново и бе организирано от обучителна организация ОРАК Академия и се проведе с обучител Борислава Иванова.

        Обучението целеше формиране и надграждане на компетенции за: Създаване и работа с електронни учебни ресурси, Виртуална класна стая. Особености  на виртуалното образование; Практически занятия за съставяне на тестове; Разработка на уеб приложения; Е-дневник като средство за оптимизиране на време, комуникация и административни дейности .

       Очаква се също така учителите да подобрят уменията си за: дефиниране на ясни образователни цели, планиране на подходи и техники за учене и мотивиране на учениците, за умения за развитие на творческото мислене и мотивация за самостоятелно действие у учениците, както и да организират, координират и контролират дейностите по време на учебния процес, като поддържат необходимата дисциплина и работна атмосфера в класа- за работа в екип, конструктивни подходи на сътрудничество, за насочване на учениците към автономия в ученето чрез придобиване на ключови умения

     Мониторинг върху провеждане на обучението се осъществи от директора на училището Николинка Тодорова.

      Педагогическите специалисти  са удовлетворени от организацията и провеждането на обучението,както и от формата за придобиване на дигитални компетенции и прилагането им в работата, от разнообразните практически упражнения.