Проект „Образование за утрешния ден“

Връзка към Електронна платформа на проекта

Обучение по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 3.4

29 учители от СУ „Христо Ботев“, гр. Козлодуй преминаха обучение на тема „ИНТЕРАКТИВНА ДИГИТАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЕ – MOZABOOK“.

„Дигиталната раница“ осигурява достъп до електронни уроци за ученици от 1 до 12 клас, които могат да се използват не само от учителите, но и от учениците, както и от техните родители. Учебният процес е интерактивен и това ще подобри разбирането на преподавания материал, ще направи упражненията интересни и ще увеличи трайността на придобитите знания.

„Дигитална раница“ надхвърля конвенционалните методи на обучение и дава широк спектър от дигитално учебно съдържание по общообразователните предмети. Платформата прави пренос на всички дейности от реална в дигитална среда, като това включва следните функционалности, достъпни за учители, ученици и родители:

  1. Електронен дневник – оценки, отзиви, отсъствия
  2. Даване на домашни задания и проследяване на тяхното изпълнение в срок; получаване на рецензии;
  3. Статистики относно изпълнението на домашните и индивидуалния образователен прогрес;
  4. Голяма база от дигитално съдържание в меню Mozaik (видеа, 3D модели и анимации);
  5. Създаване на учебно съдържание – динамични ресурси, тетрадки за упражнение, инструменти, видеоклипове, споделяне на устройства
  6. ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ в помощ на работата на учителя

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

  1. Повишаване на дигиталната компетентност на учителите, като се мотивират да създават интерактивно съдържание
  2. Учене отвсякъде, информационната сигурност и комфортното потребителско преживяване
  3. Формиране у обучаемите на система от знания, умения и компетенции, приложими в ежедневието и стимулиращи личностното развитие
  4. Постигане по-високо ниво на развитие на способностите за самообучение и творческо прилагане на наличните знания и информация; проучване, изследване и самостоятелност на учениците

Обучението се проведе от ОРАК Инженеринг.на 18.11.23г. и 19.11.23г. в с.Рибарица. – общо 32 часа. за два квалификационни кредита Всички учители преминаха през теоретична част за използването и прилагането на различните функционалности и дигитални образователни ресурси в платформата. Те получиха задача да разработят електронни уроци по своите предмети, които да публикуват и за общодостъпно ползване в „Дигиталната раница“.

Към момента почти всички дейности по изграждане на единната безплатна електронна платформа за обучение са приключили. В нея са качени всички учебници от 1. до 7. клас. От следващата учебна година и учебниците от 8. до 12. клас ще бъдат достъпни безплатно в „Дигиталната раница“. Необходимо е обаче тя да се „напълни“ с допълнително съдържание – онлайн уроци, упражнения, тестове, създадени и споделени от самите учители.

Ученици от СУ „Христо Ботев“, град Козлодуй в ДП РАО

През учебната 2023-2024 година училището участва в Дейност 6: “Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)” на проекта BG05M20P001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден”.

В СУ “Христо Ботев“ Козлодуй са сформирани и работят два клуба с ученици от 8 клас – професия „Приложен програмист“: клуб “Интернет и медийна реклама“ с ръководител Валентина Радославова – старши учител по информационни технологии и клуб “Smart IT” с ръководител Деница Цветанова – учител по информатика.

През ноември посетихме Информационния център на ДП РАО. Експертите ни запознаха с дейността и структурата на предприятието. Бяха представени и съвременните компютърни технологии и приложението им при управление на системите за извеждане на енергоблоковете от експлоатация.

Учениците демонстрираха знания във викторина и всички получиха печатни рекламни материали и подаръци.

„Светът на новите технологии с HPE”
Средно училище „Христо Ботев” за поредна година работи по проект „Образование за утрешния ден” – проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. Целта е учениците да придобият дигитални компетенции в съответствие с Европейската Дигитална Рамка за самостоятелно ниво на владеене на дигитални умения.
Учениците от групи „Интернет и медийна реклама” с ръководител старши учител В. Радославова и „Интерактивен графичен дизайн” с ръководител Д. Цветанова участваха в онлайн среща с водещи експерти от Хюлет Пакард Ентърпрайз.
По  разбираем, интерактивен и забавен начин бяха представени „Център за данни (Data Centre). Що е то сървър и предназначението на различните видове сървъри и устройства за съхранение на данни.” Децата се включиха активно с допълващи коментари и въпроси.

Филм за представителната изява на клуб „Интернет и медийна реклама“ – уч. 2020/2021.

Дигиталните умения на 21 век – уч. 2020/2021 година

 Образователна среда

На училището бе предоставен  дисплей за визуализация на интерактивно съдържание, който се използва за обучение и участие на учениците в онлайн форуми, конференции от национален и международен мащаб. Модерните технологии дават възможност на гимназистите да осъществяват онлайн дейности на английски език и да реализират проектни събития с връстници в електронна среда от разстояние. Модерната образователна среда е гарант за съвременно образование и готовност за утрешния ден.

* Клуб „Дигитален свят“ – уч. 2019/2020
Група „Графичен дизайн и печат“ – уч. 2019/2020, представителна изява