Прием

Прием в първи клас за учебната 2024/2025 г.

Брошура, Правила за прием, Заявление

 • Две паралелки
 • Брой места в паралелките –по 22 за всяка паралелка/ общо 44 места/
 • Във връзка с чл. 61, ал. 4, т. 1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование броят на записаните ученици в паралелките ще се завиши с по двама за всяка от тях при наличие на кандидати за прием.

Училището на щастливите деца и спокойните родители предлага:

 • Висококвалифициран педагогически екип и интерактивно обучение.
 • Целодневно организирано обучение;
 • Медицинско обслужване от квалифициран специалист;
 • Педагогически съветници;
 • Здравословно хранене в уютна обстановка и при високи хигиенни изисквания;
 • Просторен и охраняван двор за свободни игри и спорт;
 • Богата библиотека;
 • Разнообразни извънкласни дейности и занимания по интереси;
 • Участие на ученици и родители в училищни, национални и международни проекти.

Прием в пети клас за учебната 2024/2025 г.

 • Утвърден план – прием:
  1. Брой паралелки: 2 /две/.
  2. Брой ученици в паралелка: 26 ученици.

  Училището предоставя

  • образователно-възпитателни взаимодействия и условия за постигане на качествено образование, устойчиви образователни резултати и умения, личностно развитие и активно поведение
  • иновативна, позитивна, подкрепяща, мотивираща среда и възможности за изява на творческия потенциал
  • утвърдени педагогически специалисти, чиято основна характеристика са професионализъм, педагогическа компетентност, отговорност

   График на дейностите за организиране на училищния план-прием за 2024/2025 учебна година:

  1. Подаване на заявления за приемане на ученици в пети клас: 24– 26.06.2024 г.
  2. Обявяване на списъка на приетите ученици: 27.06.2024 г. в 17:00 ч.
  3. Записване на приетите ученици: 28.06.2024, 01 – 02.07.2024 г.
  4. Обявяване на свободните места след записване на приетите ученици: 03.07.2024 г.
  5.  Попълване на свободните места: до 31.08.2024 г.

   Необходими документи за записване на приетите ученици:

  • Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – оригинал
  • Удостоверение за раждане – копие

Прием в осми клас за учебната 2024/2025 г.

  Утвърден план – прием:

 1. Брой паралелки: 2 /две/.
 2. Брой ученици в паралелка: 26 ученици.

Училището предлага прием по следните специалности:

 1. ПРОФЕСИЯ „ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ“

Направление „Компютърни науки“

Разширено изучаване на чужд език: английски език

 1. ПРОФИЛ „ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ“

 Профилиращи предмети: Предприемачество и информационни технологии

 Разширено изучаване на чужд език: английски

Училището предоставя:

 • Модерна материална база;
 • Обучение с интердисциплинарен подход в технологичен и модерен STEM център, включващ 4 компютърни кабинета и зала по природни науки, лаборатория по професионална подготовка, безплатен достъп до интернет в училищната сграда;
 • Обновени зони за отдих и спортна база;
 • Едносменен режим на обучение;
 • Училищен автобус;
 • Групи за занимания по интереси в тематични области: дигитална креативност, технологии, изкуства, спорт и други;
 • Работа по международни проекти – с възможност за мобилности в европейски страни;
 • Гарантирана качествена подготовка и успешна реализация във ВУЗ – в България, Европейски страни, САЩ.

 График на дейностите за организиране на училищния план-прием за 2024/2025 учебна година:

 1. Подаване на документи за участие в държавния план – прием първо класиране – 08-10 юли 2024г..
 2. Обявяване на първи етап на класиране – до 12 юли 2024 г.
 3. Записване на класираните ученици или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране: 15-17 юли 2024 г.
 4. Обявяване на резултатите от втори етап на  класиране – до 19 юли.
 5. Записване на класираните ученици от втори етап на класиране. – 22-24 юли 2024г.
 6. Обявяване на свободните места за трети етап на класиране – 25 юли 2024 г.
 7. Подаване на заявления за  участие в трети етап на класиране – 26-29 юли2024 г
 8. Обявяване на резултатите от третия етап на класиране – до 30 юли 2024 г.
 9. Записване на класираните ученици на трети етап на класиране – 31 юли и 01 август 2024 г.

 Необходими документи за записване на приетите ученици:

 • Оригинал и копие за свидетелство за основно образование
 • Медицинско свидетелство (за професия „Приложен програмист“)
 • Заявление по образец

Професия „Приложен програмист“

 • Направление „Компютърни науки“
 • разширено изучаване на чужд език – английски език

Чрез професионалната подготовка учениците ще придобият компетентности за практическо прилагане на съвременни интернет технологии и приложения, умения за поддържане на  електронни платформи и уеб сайтове, за изпълняване на  административни дейности, свързани с обработка на информацията, програмиране, софтуерно инженерство, отчетност и контрол, електронни магазини, управление на бази данни и др.

Завършилите ученици ще се реализират професионално във фирми от ИТ сектора, софтуерни компании, сферата на търговските, банкови и електронни услуги, ще могат да стартират собствен ИТ бизнес.

……………………………………………………………………………………………………………………

Профил „ Предприемачески“

 • Профилиращи предмети: Предприемачество и информационни технологии
 • разширено изучаване на чужд език – английски език

Профилирана подготовка в областта на икономическите науки, бизнеса и предприемачеството, знания и умения  за изготвяне на  бизнес план, владеене основите на счетоводството, мениджмънта и маркетинга. Обучението по предприемачество е много популярно и се радва на интерес и заради многообразието от извънкласни дейности, които се организират по темата в училището – инициативата «Мениджър за един ден», „Седмица на предприемачеството“ и др.

Бал  за класиране и за двете паралелки:
Формира се като сбор от следните елементи:

 • Брой точки от НВО по БЕЛ х 3
 • Брой точки от НВО по математика х 1
 • Оценките по информационни технологии и география и икономика от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки