„Подкрепа за успех“

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Основната цел на проекта е да се подпомогне равният достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояване на учебното съдържание.

Във връзка с чл.17 и чл.27  от Наредбата за приобщаващото образование  и решение на ПС от 25.04.2019г  за учебна 2018-2019г  в СУ“Христо Ботев“Козлодуй  се провежда  допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание в 5 групи по учебните предмети български език и литература-в пети и шести клас и по математика в седми,осми и девети клас.

Обучението се провежда по график за период от 2.05.2019г до 27.06.2019г

По време на лятната ваканция за период 1.07.2019г-14.09.2019г не се планира провеждане на дейности по проект „Подкрепа за успех“

От Ръководството