Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Ефективна проектна дейност през учебна 2020-2021 година

Основната цел на проекта е да се подпомогне равният достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояване на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.
СУ“Христо Ботев“ Козлодуй работи по следните заложени основни дейности по проекта, насочени към осъществяване на обща подкрепа:
Дейност 3: Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и чрез допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмети. За настоящата учебна година се провежда допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание в 6 групи по учебните предмети български език и литература – в пети клас и по математика в четвърти, шести, седми, осми и десети  клас. Обхванати в групите са 46 ученици и 5 учители-ръководители.
Дейност 5: Осъществяване на обща подкрепа чрез осигуряване на занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене. За втора учебна година по тази дейност е сформирана група от 15 ученици в клуб “Дигитално училище” с 1 учител-ръководител, който работи за развиване на дигиталните компетентности на учениците като важни сред уменията на 21 век.
През 2020-2021 г. училището ни предстои да  се включи и в другите дейности по проекта, а именно:
Дейност 2: Обучения на педагогическите специалисти за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа.
Дейност 6: Осъществяване на обща подкрепа чрез кариерно ориентиране с цел подготовка за преход към следваща степен, за мотивация за продължаване на образованието, за участие на пазара на труда. Ще бъдат сформирани групи за кариерно ориентиране за учениците от прогимназиалния етап на образование (от V до VII клас), които съвместно с класните ръководители ще работят с кариерен консултант  от  Областния  център за подкрепа за личностно развитие-Враца.