НП „Заедно в изкуствата и спорта“

Представителна изява по НП „Заедно в изкуствата и спорта“

На 14.12.2023г. в НЧ Храм-паметник „Христо Ботев“, гр. Козлодуй беше организирана съвместна представителна изява на клубове по интереси от СУ „Христо Ботев“ и СУ „Кирил и Методий“, гр. Козлодуй.

Националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ на МОН, която вече втора година успешно се реализира, е разработена в съответствие с приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).

Чрез сформираните групи за заниманията с изкуства и отбори за занимания със спорт развива у учениците ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект.

Творческите дейности, които се реализират по програмата допринасят за стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество, на танцовото, музикалното, театралното, филмовото и изобразителното изкуство в училище. Изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност.

Програмата осигурява условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

Засилва се интереса на учениците за участие в групи и отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното, театралното, филмовото и изобразителното изкуство, както и в областта на спорта.

Насърчава се работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия.

Изграждат се умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол.

Повишава се музикалната, танцовата, театралната и филмовата култура, както и културата в областта на изобразителното изкуство и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;

Стимулира се интереса на учениците към богатото наследство в областта на изкуствата. В програмата взеха участие мажоретен и танцов състав с ръководител Анита Ангелова, ВГ „Славееви гласове“ с ръководител Петя Русанова, танцов състав “Малките скокчета“ с ръководител Радослав Иванов – клубове от СУ „Христо Ботев“ и ВГ „Славей“ с ръководител Цецка Каменова и танцов състав с ръководител Катя Борисова – клубове от СУ „Кирил и Методий“.