Административни услуги

  1. Инфо 141 – диплома – Издаване на диплома за средно образование
  2. Инфо 143 – валидиране –  Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.
  3. Инфо 147 – служ. бележка за подадено заявление ДЗИ – служ. бележка за подадено заявление ДЗИ –  Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
  4. Инфо 148 – издаване служ бележка за допускане ДЗИ – Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
  5. Инфо 150 – признаване от чужбина I – VI клас – Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
  6. Инфо 153 – дубликати – Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
  7. Инфо 156 – европейско прил дипл. СО – Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование